UprawnieniUlga
Dzieci do lat 4100%Pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia
Dzieci do lat 478%Jeśli korzystają z oddzielnego miejsca
Dzieci powyżej 4lat do rozpoczęcia nauki w szkole37%Na podstawie dowodu osobistego rodzica lub książeczki zdrowia dziecka
Umundurowani funkcjonariusze straży granicznej78%W czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego
Funkcjonariusze celni78%W czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym
Umundurowani funkcjonariusze policji78%W czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych
Żołnierze żandarmerii wojskowej78%W czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych
Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową78%Z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej
Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji49%Na podstawie ważnego dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa (I grupa)
Opiekun osoby niesamodzielnej95%Na podstawie ważnego dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa osoby której towarzyszy w podróży
Osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji37%Na podstawie ważnego dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa np.legitymacja Polskiego Związku Niewidomych stwierdzająca inwalidztwo lub niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku
Przewodnik lub opiekun osoby niewidomej95%Towarzyszący osobie niewidomej lub ociemniałej na podstawie dokumentu potwierdzającej fakt inwalidztwa narządu zwroku
Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna78%Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego,zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej i z powrotem
Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotknientej inwalidztwem lub niepełnosprawnej78%Towarzyszący dzieciom i młodzieży dotknientej inwalidztwem lub niepełnosprawnej, uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub pobytu do………(jak wyżej) i z powrotem
Inwalida wojenny zaliczany do I grupy78%Na podstawie ważnego dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa I grupy
Opiekun inwalidy wojennego I grupy95%Na podstawie ważnego dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa osoby której towarzyszy
Inwalida wojenny37%Nie zaliczany do I grupy inwalidów, uprawnienie to przysługuje również inwalidzie wojskowemu na podstawie książeczki inwalidy z odpowiednim wpisem ZUS
Kombatant51%Oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ,na podstawie legitymacji wystawionej przez Urząd do Spraw Kombatantów z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulg
Poseł, senator100%Na podstawie ważnej legitymacji
UprawnieniUlga
Osoby niewidome37%Jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,na podstawie ważnego dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa
Nauczyciele szkół podstawowych gimnazjum,szkół ponad podstawowych ,ponad gimnazjalnych33%Szkół publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na dojazd z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem na podstawie aktualnej legitymacji nauczyciela
Nauczyciele akademiccy33%Na dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni i z powrotem, na podstawie aktualnej legitymacji nauczyciela akademickiego
Młodzież i dzieci do 24 lat49%Na dojazd do szkoły w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej i ponad gimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej ,nie dłużej niż do 24 roku życia-na podstawie legitymacji szkolnej
Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna78%Wyłącznie na przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola ,szkoły wyższej,placówki opiekuńczo-wychowawczej,placówki oświatowo-wychowawcze,specjalnego ośrodka szkolna-wychowawczego,ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku nauki,ośrodka rechabilitacyjno-wychowawczego,domu pomocy społecznej ,ośrodka wsparcia ,zakładu opieki zdrowotnej ,poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specialistycznej i z powrotem na podstawie ważnego dokumentu stwierdzajacego fakt inwalidztwa ,aktualnej legitymacji szkoły i szkoły specialnej
Studenci do 26 lat51%Z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do szkoły wyższej-na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej